PCB몰딩

페이지 정보

profile_image
작성자동물원 조회 2회 작성일 2020-11-29 11:34:55 댓글 0

본문

도시바 전기차수리 MORIC POWERPAK JW2 H6510 01 파워팩수리할려면 실리콘몰딩분해

전기차가 시동이안걸리거나 전동지게차가 안움직일때 대부분은 POWERPAK 파워팩불량입니다 차량구조상 위치가 어드쪽에 장착되어있느냐에 따라서 탈착하기도 어려운데 분리한 전기차 파워팩수리를 못하게 설계되어 덮게를 얼고나면 내부가 에폭시로 실리콘으로 몰딩되어서 부품구분도안되고 PCB 전자기판 회로 패턴을 볼수가 없으므로 수리하기가 힘든모델들이 있습니다 미리알았더라면 먼저간 선배님들의 안내로 불편함을 사전에 예방할수있을텐데 생각이 들겁니다 전기차가 전동지게차가 안움질때 시스템보드라고하는 파워펙불량입니다 모델별로 수리가능여부를 알아놓으시면 좋으거란 생각으로 도시바 전기차수리 MORIC POWERPAK JW2-H6510-01 파워팩수리할려면 실리콘몰딩 분리 분해하는법이란 주제로 포스팅해봅니다 택배주소 전북 남원시 도통동 509-1 주연테크서비스 010-3659-9708 남원전파사 목수의꿈
Երբ էլեկտրական մեքենան չի սկսվում, կամ էլ էլեկտրական բեռնաթափումը չի շարժվում, POWERPAK էլեկտրական տուփերի մեծ մասը թերի են, դժվար է ապամոնտաժել `կախված նրանից, թե որտեղ է գտնվում տրանսպորտային միջոցը կառուցվածքի վրա: Կան որոշ մոդելներ, որոնք դժվար է վերականգնել, քանի որ դրանք մասերի չեն ձուլված և չեն կարողանում տեսնել PCB էլեկտրամագնիսական սխեմանի օրինաչափությունը, այնպես որ, եթե նախապես գիտեք, գուցե կարողանաք նախապես կանխել անհարմարությունները `առաջին հերթին գնացած տարեցների առաջնորդությամբ: Տեղափոխվելիս դա վատ տախտակ է, որը կոչվում է համակարգի տախտակ: Կարծում եմ, լավ կլինի իմանալ, թե արդյոք այն հնարավոր է վերանորոգել մոդելի միջոցով:

EMC (Epoxy Molding Compound) ㆍPCB Protection

PCB Protection (PCB 회로보호)
- EMC는 Epoxy Molding Compound의 약자로 반도체의 회로를 보호하는 회로 보호제 입니다.
- LEMC는 Liquid Epoxy Molding Compound 로써 어쎄이가 완료된 PCB의 부품과 기밀을 보호하는 PCB보호 기법 입니다.

샘플 제작 및 양산 작업 문의는 (주)에이텍코리아 로 연락주십시오.

기술인생ㅡ에폭시1탄

궁금한점 알고싶은점 있으시면 댓글 주세요 알려드리겠습니다.

에폭시에 대해 알아보자

... 

#PCB몰딩

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 2,739건 18 페이지
게시물 검색
Copyright © xn--910br13a1xnytb.com. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz